Уводна секција (тематски формат)

 • 1. Концепције образовања

  Поштовани полазници курса "Интерактивне наставне стратегије у струковном образовању" (Interactive teaching strategies in vocational education) на почетку смо за вас припремили активност "Наставничка филозофија" која ће бити основа за даље учење и разумевање савремених концепција образовања.  

  • Предвиђено је да се у оквиру прве теме анализирају карактеристике наставе и учења у савременим концепцијама образовања, за шта ћете користити презентацију и одабране делове из релевантне литературе (који су постављени у материјалима за ову тему).

 • 2. Разлози употребе интерперсоналних наставних стратегија

  Друга тема у оквиру курса посвећена је разлозима због којих се употреба интерперсоналних наставних стратегија у високошколском педагошком раду сматра императивом. 

  Ови разлози су груписани у две подтеме. 

  • Прва се односи на функције образовања у савременом свету, односно промене у свету, посебно у индустрији, које захтевају употребу интерактивних наставних стратегија. 
  • Друга подтема је везана за савремена сазнања о памћењу, учењу и мотивацији, а посебно ћемо пажњу усмерити на питања унапређивања мотивације студената за учење путем аутономно-подржавајућег стила рада наставника. 
  Централни материјал за учење је презентација, а пратиће је два задатка (активности за полазнике курса) и релевантна додатна литература.

   

 • 3. Планирање - први корак ка успешној настави

  Трећа тема у оквиру курса посвећена је припремању и планирању наставе, која представља једну од најзначајнијих фаза која највише доприноси успешној и квалитетној настави. Међутим, дешава се да се поједини аспекти припремања наставе занемарују и прескачу, што може довести до лошије реализације, мање ефикасности, неостварених циљева, као и слабије заинтересованости и опадање мотивације ученика и студената. Добра припрема у том смислу подразумева постављање циљева наставе и дефинисање исхода учења, одабир адекватних стратегија реализације, припрему потребних материјала и планирање евалуације остварених резултата.

  Припремање наставе некада траје и дуже од саме реализације а позитивни резултати и задовољство свих учесника су тада знатно већи и учесталији.

  У наставку ће бити представљене теме које су значајне за планирање наставног рада као што су: компетенције студената и исходи учења, таксономије циљева и задатака наставе, одабир адекватних начина рада и евалуација постигнутих резултата.  


 • 4. Блумова таксономија и конструктивно усаглашавање

 • 5. Интерактивне стратегије у струковном образовању - како поставити проблемски задатак

  У оквиру истраживања процене педагошких и дидактичких компетенција професора и сарадника високих струковних студија (у оквиру Еразмус пројекта ПроВЕТ, 2019; узорак су чинили 125 професора и сарадника високих струковних студија из Новог Сада и Београда), дошли смо до резултата који говоре у прилог заинтерeсованости испитаника за проблемски приступ у настави (problem based teaching and learning, problem solving,...). Већина испитаника је указала да већ има одређеног искуства у примени дидактичког система проблемске наставе (у целини или елемената) те да је неопходно наставити развој, односно усавршавање дидактичких компетенција у тој области. Зато је тема овог дела курса посвећена рефлексији и проблематизацији најзначајнијег дела проблемске наставе - проблемског задатака. 

  На почетку овог дела курса неопходно је да прођете кроз извесну рефлескију сопствене праксе те да у оквиру научно наставне области која је у фокусу Вашег професионалног ангажовања дате пример задатка за који сматрате да је проблемски задатак и да Ваше студенте и Вас уводи у процес решавања проблема. Дакле, потребан нам је пример проблемског задатка и да за конкретни задатак одговорите на одређена питања која подстичу рефлексију сопствене праксе, погледате видео у коме су одговори на та питања дидактички експлицирани и да евентуално развијемо дискусију о могућностима примене проблемске наставе у вашој области.


 • 6. Менаџмент у учионици

 • 7. Интерактивне стратегије у струковном образовању - зашто, шта и како оцењујуете?

  Оцењивање рада и постигнућа ученика и студената представља најкритикованију, најконтраверзнију и најделикатнију наставну ситуацију или део наставног процеса. Курс смо започели са промишљањем филозофије образовања која стоји у основи наших наставних активности, затим са циљевима и исходима и планирањем процеса наставе, преко неких конкретнијих наставних стратегија попут примене проблемске наставе у струковном образовању и менаџмента у учионици. Сваки процес образовања завршава се вредновањем и самовредновањем процеса и резултата тог процеса. Питања која овим делом курса желимо да отворимо јесу зашто вреднујемо (оцењујемо), шта вреднујемо (оцењујемо) и како то чинимо? Правимо ли грешке притом? 

  И у овом делу курса кренућемо од рефлексије сопствене праксе и покушати да решимо неке дилеме, али и да отворимо нова питања за размишљање у циљу унапређивања дидактичких компетенција у овој области. У томе ће нам помоћи Ваши одговори на питања и видео блогови са крактим предавањима о сваком постављеном питању. На крају нам остаје причаоница за размену искустава и, по потреби, помоћ дидактике и докимологије.